Wikiscan
ta.wiktionary.orgDateTotalArticleபயனர்விக்சனரிபடிமம்மீடியாவிக்கிவார்ப்புருஉதவிபகுப்புModuleGadgetGadget definition
January
7,919
7,653
97 %
92
1.2 %
14
0.2 %
29
0.4 %
14
0.2 %
5
0.1 %
Dateபேச்சுபயனர் பேச்சுவிக்சனரி பேச்சுபடிமப் பேச்சுமீடியாவிக்கி பேச்சுவார்ப்புரு பேச்சுஉதவி பேச்சுபகுப்பு பேச்சுModule talkGadget talkGadget definition talk
January
7
0.1 %
69
0.9 %
24
0.3 %
8
0.1 %
4
0.1 %