Wikiscan
ta.wiktionary.orgDateTotalArticleபயனர்விக்சனரிபடிமம்மீடியாவிக்கிவார்ப்புருஉதவிபகுப்புModuleGadgetGadget definition
2022
398
386
97 %
5
1.3 %
2021
118
32
27 %
1
0.8 %
83
70 %
2020
182
100
55 %
2
1.1 %
78
43 %
1
0.5 %
2019
59,067
58,991
100 %
2
0.0 %
59
0.1 %
2018
168,911
168,828
100 %
12
0.0 %
69
0.0 %
2
0.0 %
2017
133,138
132,759
100 %
5
0.0 %
79
0.1 %
6
0.0 %
280
0.2 %
2016
60,925
60,661
100 %
1
0.0 %
72
0.1 %
1
0.0 %
187
0.3 %
2015
91,142
88,296
97 %
24
0.0 %
86
0.1 %
686
0.8 %
744
0.8 %
2014
12,898
12,069
94 %
7
0.1 %
68
0.5 %
748
5.8 %
2013
15,833
14,592
92 %
238
1.5 %
43
0.3 %
378
2.4 %
577
3.6 %
2012
46,255
46,010
99 %
28
0.1 %
18
0.0 %
8
0.0 %
1
0.0 %
182
0.4 %
2011
101,123
100,818
100 %
14
0.0 %
17
0.0 %
3
0.0 %
232
0.2 %
2010
501,587
501,176
100 %
25
0.0 %
47
0.0 %
72
0.0 %
1
0.0 %
244
0.0 %
2009
140,984
140,947
100 %
30
0.0 %
1
0.0 %
6
0.0 %
2008
141,237
141,185
100 %
42
0.0 %
2
0.0 %
2007
12,339
12,324
100 %
10
0.1 %
2
0.0 %
2006
15,813
15,803
100 %
1
0.0 %
1
0.0 %
7
0.0 %
2005
113
113
100 %
2004
219
142
65 %
77
35 %
Dateபேச்சுபயனர் பேச்சுவிக்சனரி பேச்சுபடிமப் பேச்சுமீடியாவிக்கி பேச்சுவார்ப்புரு பேச்சுஉதவி பேச்சுபகுப்பு பேச்சுModule talkGadget talkGadget definition talk
2022
7
1.8 %
2021
1
0.8 %
1
0.8 %
2020
1
0.5 %
2019
15
0.0 %
2018
2017
9
0.0 %
2016
3
0.0 %
2015
1,306
1.4 %
2014
2
0.0 %
4
0.0 %
2013
5
0.0 %
2012
1
0.0 %
5
0.0 %
2
0.0 %
2011
39
0.0 %
2010
3
0.0 %
11
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
5
0.0 %
2009
2008
8
0.0 %
2007
3
0.0 %
2006
1
0.0 %
2005
2004