Wikiscan
ta.wiktionary.orgDateTotalArticleபயனர்விக்சனரிபடிமம்மீடியாவிக்கிவார்ப்புருஉதவிபகுப்புModuleGadgetGadget definition
2022
10,556
10,268
97 %
105
1.0 %
15
0.1 %
29
0.3 %
16
0.2 %
9
0.1 %
2021
13,379
12,381
93 %
218
1.6 %
189
1.4 %
3
0.0 %
17
0.1 %
163
1.2 %
2
0.0 %
51
0.4 %
40
0.3 %
2020
13,199
12,374
94 %
157
1.2 %
169
1.3 %
2
0.0 %
19
0.1 %
165
1.3 %
5
0.0 %
13
0.1 %
71
0.5 %
2019
68,029
67,119
99 %
88
0.1 %
276
0.4 %
1
0.0 %
9
0.0 %
112
0.2 %
1
0.0 %
49
0.1 %
41
0.1 %
2018
176,545
175,150
99 %
246
0.1 %
316
0.2 %
4
0.0 %
92
0.1 %
149
0.1 %
145
0.1 %
215
0.1 %
2017
136,271
135,257
99 %
119
0.1 %
142
0.1 %
3
0.0 %
3
0.0 %
82
0.1 %
295
0.2 %
226
0.2 %
2016
109,708
108,374
99 %
149
0.1 %
182
0.2 %
3
0.0 %
13
0.0 %
176
0.2 %
269
0.2 %
74
0.1 %
2015
126,004
120,895
96 %
511
0.4 %
255
0.2 %
7
0.0 %
15
0.0 %
968
0.8 %
1,014
0.8 %
61
0.0 %
2014
53,842
48,575
90 %
1,069
2.0 %
253
0.5 %
159
0.3 %
52
0.1 %
782
1.5 %
1
0.0 %
1,572
2.9 %
117
0.2 %
2013
49,636
45,397
91 %
493
1.0 %
356
0.7 %
5
0.0 %
15
0.0 %
1,084
2.2 %
12
0.0 %
1,271
2.6 %
345
0.7 %
2012
109,440
106,895
98 %
369
0.3 %
296
0.3 %
21
0.0 %
46
0.0 %
331
0.3 %
3
0.0 %
438
0.4 %
2011
146,119
141,392
97 %
304
0.2 %
1,435
1.0 %
17
0.0 %
104
0.1 %
377
0.3 %
6
0.0 %
594
0.4 %
2010
546,845
538,383
98 %
469
0.1 %
1,374
0.3 %
54
0.0 %
47
0.0 %
1,525
0.3 %
33
0.0 %
1,127
0.2 %
2009
165,215
163,347
99 %
150
0.1 %
297
0.2 %
15
0.0 %
13
0.0 %
89
0.1 %
14
0.0 %
560
0.3 %
2008
145,384
144,259
99 %
197
0.1 %
245
0.2 %
84
0.1 %
11
0.0 %
138
0.1 %
5
0.0 %
20
0.0 %
2007
15,428
14,615
95 %
114
0.7 %
120
0.8 %
25
0.2 %
3
0.0 %
197
1.3 %
2006
25,227
24,203
96 %
60
0.2 %
204
0.8 %
10
0.0 %
53
0.2 %
100
0.4 %
5
0.0 %
14
0.1 %
2005
2,235
1,524
68 %
32
1.4 %
147
6.6 %
9
0.4 %
200
8.9 %
104
4.7 %
2
0.1 %
2004
348
123
35 %
2
0.6 %
143
41 %
80
23 %
Dateபேச்சுபயனர் பேச்சுவிக்சனரி பேச்சுபடிமப் பேச்சுமீடியாவிக்கி பேச்சுவார்ப்புரு பேச்சுஉதவி பேச்சுபகுப்பு பேச்சுModule talkGadget talkGadget definition talk
2022
7
0.1 %
71
0.7 %
24
0.2 %
8
0.1 %
4
0.0 %
2021
163
1.2 %
82
0.6 %
64
0.5 %
1
0.0 %
5
0.0 %
2020
67
0.5 %
132
1.0 %
10
0.1 %
9
0.1 %
5
0.0 %
1
0.0 %
2019
73
0.1 %
215
0.3 %
33
0.0 %
3
0.0 %
9
0.0 %
2018
49
0.0 %
120
0.1 %
18
0.0 %
4
0.0 %
24
0.0 %
13
0.0 %
2017
53
0.0 %
76
0.1 %
4
0.0 %
2
0.0 %
9
0.0 %
2016
228
0.2 %
199
0.2 %
22
0.0 %
8
0.0 %
1
0.0 %
9
0.0 %
2015
428
0.3 %
1,751
1.4 %
18
0.0 %
1
0.0 %
5
0.0 %
40
0.0 %
34
0.0 %
2014
496
0.9 %
579
1.1 %
15
0.0 %
44
0.1 %
33
0.1 %
50
0.1 %
44
0.1 %
2013
241
0.5 %
344
0.7 %
16
0.0 %
1
0.0 %
28
0.1 %
28
0.1 %
2012
328
0.3 %
631
0.6 %
9
0.0 %
9
0.0 %
40
0.0 %
24
0.0 %
2011
656
0.4 %
1,007
0.7 %
50
0.0 %
2
0.0 %
39
0.0 %
67
0.0 %
4
0.0 %
64
0.0 %
2010
1,426
0.3 %
1,513
0.3 %
569
0.1 %
13
0.0 %
11
0.0 %
209
0.0 %
15
0.0 %
77
0.0 %
2009
248
0.2 %
459
0.3 %
8
0.0 %
1
0.0 %
10
0.0 %
4
0.0 %
2008
87
0.1 %
307
0.2 %
15
0.0 %
2
0.0 %
4
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
2007
129
0.8 %
224
1.5 %
1
0.0 %
2006
257
1.0 %
288
1.1 %
26
0.1 %
7
0.0 %
2005
101
4.5 %
106
4.7 %
5
0.2 %
5
0.2 %
2004