Wikiscan
ta.wiktionary.orgDateTotalArticleபயனர்விக்சனரிபடிமம்மீடியாவிக்கிவார்ப்புருஉதவிபகுப்புTimedTextModuleGadgetGadget definition
2022
51,390
50,617
98 %
183
0.4 %
103
0.2 %
1
0.0 %
43
0.1 %
1
0.0 %
35
0.1 %
143
0.3 %
2021
13,342
12,347
93 %
218
1.6 %
189
1.4 %
3
0.0 %
17
0.1 %
163
1.2 %
2
0.0 %
51
0.4 %
40
0.3 %
2020
13,196
12,372
94 %
156
1.2 %
169
1.3 %
2
0.0 %
19
0.1 %
165
1.3 %
5
0.0 %
13
0.1 %
71
0.5 %
2019
68,022
67,112
99 %
88
0.1 %
276
0.4 %
1
0.0 %
9
0.0 %
112
0.2 %
1
0.0 %
49
0.1 %
41
0.1 %
2018
176,541
175,147
99 %
246
0.1 %
316
0.2 %
4
0.0 %
92
0.1 %
149
0.1 %
145
0.1 %
215
0.1 %
2017
136,262
135,248
99 %
119
0.1 %
142
0.1 %
3
0.0 %
3
0.0 %
82
0.1 %
295
0.2 %
226
0.2 %
2016
109,704
108,373
99 %
149
0.1 %
182
0.2 %
3
0.0 %
13
0.0 %
176
0.2 %
269
0.2 %
74
0.1 %
2015
125,974
120,893
96 %
495
0.4 %
255
0.2 %
7
0.0 %
15
0.0 %
968
0.8 %
1,014
0.8 %
61
0.0 %
2014
53,646
48,575
91 %
873
1.6 %
253
0.5 %
159
0.3 %
52
0.1 %
782
1.5 %
1
0.0 %
1,572
2.9 %
117
0.2 %
2013
49,628
45,397
91 %
485
1.0 %
356
0.7 %
5
0.0 %
15
0.0 %
1,084
2.2 %
12
0.0 %
1,271
2.6 %
345
0.7 %
2012
109,437
106,893
98 %
369
0.3 %
296
0.3 %
21
0.0 %
45
0.0 %
331
0.3 %
3
0.0 %
438
0.4 %
2011
146,117
141,390
97 %
304
0.2 %
1,435
1.0 %
17
0.0 %
104
0.1 %
377
0.3 %
6
0.0 %
594
0.4 %
2010
546,830
538,368
98 %
469
0.1 %
1,374
0.3 %
54
0.0 %
47
0.0 %
1,525
0.3 %
33
0.0 %
1,127
0.2 %
2009
165,210
163,342
99 %
150
0.1 %
297
0.2 %
15
0.0 %
13
0.0 %
89
0.1 %
14
0.0 %
560
0.3 %
2008
145,380
144,255
99 %
197
0.1 %
245
0.2 %
84
0.1 %
11
0.0 %
138
0.1 %
5
0.0 %
20
0.0 %
2007
15,427
14,614
95 %
114
0.7 %
120
0.8 %
25
0.2 %
3
0.0 %
197
1.3 %
2006
25,225
24,201
96 %
60
0.2 %
204
0.8 %
10
0.0 %
53
0.2 %
100
0.4 %
5
0.0 %
14
0.1 %
2005
2,233
1,524
68 %
32
1.4 %
147
6.6 %
9
0.4 %
198
8.9 %
104
4.7 %
2
0.1 %
2004
346
123
36 %
2
0.6 %
141
41 %
80
23 %
Dateபேச்சுபயனர் பேச்சுவிக்சனரி பேச்சுபடிமப் பேச்சுமீடியாவிக்கி பேச்சுவார்ப்புரு பேச்சுஉதவி பேச்சுபகுப்பு பேச்சுTimedText talkModule talkGadget talkGadget definition talk
2022
70
0.1 %
117
0.2 %
60
0.1 %
8
0.0 %
9
0.0 %
2021
163
1.2 %
79
0.6 %
64
0.5 %
1
0.0 %
5
0.0 %
2020
67
0.5 %
132
1.0 %
10
0.1 %
9
0.1 %
5
0.0 %
1
0.0 %
2019
73
0.1 %
215
0.3 %
33
0.0 %
3
0.0 %
9
0.0 %
2018
49
0.0 %
119
0.1 %
18
0.0 %
4
0.0 %
24
0.0 %
13
0.0 %
2017
53
0.0 %
76
0.1 %
4
0.0 %
2
0.0 %
9
0.0 %
2016
228
0.2 %
196
0.2 %
22
0.0 %
8
0.0 %
1
0.0 %
9
0.0 %
2015
428
0.3 %
1,739
1.4 %
18
0.0 %
1
0.0 %
5
0.0 %
40
0.0 %
34
0.0 %
2014
496
0.9 %
579
1.1 %
15
0.0 %
44
0.1 %
33
0.1 %
50
0.1 %
44
0.1 %
2013
241
0.5 %
344
0.7 %
16
0.0 %
1
0.0 %
28
0.1 %
28
0.1 %
2012
328
0.3 %
631
0.6 %
9
0.0 %
9
0.0 %
40
0.0 %
24
0.0 %
2011
656
0.4 %
1,007
0.7 %
50
0.0 %
2
0.0 %
39
0.0 %
67
0.0 %
4
0.0 %
64
0.0 %
2010
1,426
0.3 %
1,513
0.3 %
569
0.1 %
13
0.0 %
11
0.0 %
209
0.0 %
15
0.0 %
77
0.0 %
2009
248
0.2 %
459
0.3 %
8
0.0 %
1
0.0 %
10
0.0 %
4
0.0 %
2008
87
0.1 %
307
0.2 %
15
0.0 %
2
0.0 %
4
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
2007
129
0.8 %
224
1.5 %
1
0.0 %
2006
257
1.0 %
288
1.1 %
26
0.1 %
7
0.0 %
2005
101
4.5 %
106
4.7 %
5
0.2 %
5
0.2 %
2004