Wikiscan
ta.wiktionary.orgDateTotalArticleபயனர்விக்சனரிபடிமம்மீடியாவிக்கிவார்ப்புருஉதவிபகுப்புModuleGadgetGadget definition
30 April
1,496
1,486
99 %
2
0.1 %
4
0.3 %
1
0.1 %
29 April
1,660
1,644
99 %
2
0.1 %
28 April
887
867
98 %
13
1.5 %
1
0.1 %
27 April
195
175
90 %
4
2.1 %
4
2.1 %
2
1.0 %
26 April
406
386
95 %
12
3.0 %
2
0.5 %
25 April
221
210
95 %
2
0.9 %
3
1.4 %
24 April
433
427
99 %
5
1.2 %
23 April
351
346
99 %
2
0.6 %
22 April
221
218
99 %
3
1.4 %
21 April
368
353
96 %
1
0.3 %
4
1.1 %
5
1.4 %
20 April
711
704
99 %
1
0.1 %
5
0.7 %
19 April
625
617
99 %
4
0.6 %
3
0.5 %
18 April
559
549
98 %
2
0.4 %
5
0.9 %
17 April
238
227
95 %
9
3.8 %
16 April
269
262
97 %
3
1.1 %
3
1.1 %
15 April
237
224
95 %
1
0.4 %
4
1.7 %
2
0.8 %
1
0.4 %
14 April
259
249
96 %
1
0.4 %
1
0.4 %
1
0.4 %
4
1.5 %
13 April
197
182
92 %
12
6.1 %
12 April
360
333
93 %
1
0.3 %
1
0.3 %
18
5.0 %
11 April
176
173
98 %
2
1.1 %
10 April
546
535
98 %
2
0.4 %
2
0.4 %
1
0.2 %
2
0.4 %
9 April
393
389
99 %
2
0.5 %
1
0.3 %
1
0.3 %
8 April
164
157
96 %
4
2.4 %
3
1.8 %
7 April
283
270
95 %
9
3.2 %
3
1.1 %
6 April
518
489
94 %
16
3.1 %
1
0.2 %
6
1.2 %
5 April
500
490
98 %
2
0.4 %
4 April
401
399
100 %
2
0.5 %
3 April
876
847
97 %
2
0.2 %
5
0.6 %
2
0.2 %
3
0.3 %
2 April
491
478
97 %
1
0.2 %
1
0.2 %
1 April
110
103
94 %
2
1.8 %
Dateபேச்சுபயனர் பேச்சுவிக்சனரி பேச்சுபடிமப் பேச்சுமீடியாவிக்கி பேச்சுவார்ப்புரு பேச்சுஉதவி பேச்சுபகுப்பு பேச்சுModule talkGadget talkGadget definition talk
30 April
1
0.1 %
2
0.1 %
29 April
13
0.8 %
1
0.1 %
28 April
2
0.2 %
4
0.5 %
27 April
3
1.5 %
5
2.6 %
2
1.0 %
26 April
4
1.0 %
2
0.5 %
25 April
6
2.7 %
24 April
1
0.2 %
23 April
3
0.9 %
22 April
21 April
5
1.4 %
20 April
1
0.1 %
19 April
1
0.2 %
18 April
1
0.2 %
2
0.4 %
17 April
2
0.8 %
16 April
1
0.4 %
15 April
5
2.1 %
14 April
3
1.2 %
13 April
3
1.5 %
12 April
6
1.7 %
1
0.3 %
11 April
1
0.6 %
10 April
4
0.7 %
9 April
8 April
7 April
1
0.4 %
6 April
6
1.2 %
5 April
8
1.6 %
4 April
3 April
17
1.9 %
2 April
7
1.4 %
4
0.8 %
1 April
4
3.6 %
1
0.9 %