Wikiscan
ta.wiktionary.orgDateTotalArticleபயனர்விக்சனரிபடிமம்மீடியாவிக்கிவார்ப்புருஉதவிபகுப்புModuleGadgetGadget definition
July
1,292
1,186
92 %
1
0.1 %
4
0.3 %
5
0.4 %
20
1.5 %
21
1.6 %
38
2.9 %
June
3,899
3,769
97 %
8
0.2 %
45
1.2 %
3
0.1 %
11
0.3 %
5
0.1 %
May
762
728
96 %
3
0.4 %
20
2.6 %
1
0.1 %
1
0.1 %
April
661
560
85 %
10
1.5 %
8
1.2 %
1
0.2 %
1
0.2 %
March
443
401
91 %
12
2.7 %
16
3.6 %
2
0.5 %
February
582
507
87 %
55
9.5 %
12
2.1 %
1
0.2 %
1
0.2 %
January
2,234
2,089
94 %
23
1.0 %
10
0.4 %
67
3.0 %
5
0.2 %
Dateபேச்சுபயனர் பேச்சுவிக்சனரி பேச்சுபடிமப் பேச்சுமீடியாவிக்கி பேச்சுவார்ப்புரு பேச்சுஉதவி பேச்சுபகுப்பு பேச்சுModule talkGadget talkGadget definition talk
July
4
0.3 %
12
0.9 %
1
0.1 %
June
9
0.2 %
23
0.6 %
26
0.7 %
May
6
0.8 %
2
0.3 %
1
0.1 %
April
79
12 %
2
0.3 %
March
10
2.3 %
2
0.5 %
February
6
1.0 %
January
38
1.7 %
2
0.1 %