Wikiscan
ta.wiktionary.org
DateTotalArticleபயனர்விக்சனரிபடிமம்மீடியாவிக்கிவார்ப்புருஉதவிபகுப்புTimedTextModuleGadgetGadget definition
2022
43,118
42,989
100 %
17
0.0 %
6
0.0 %
9
0.0 %
8
0.0 %
49
0.1 %
2021
3,081
2,912
95 %
25
0.8 %
3
0.1 %
3
0.1 %
1
0.0 %
31
1.0 %
16
0.5 %
27
0.9 %
2020
1,823
1,664
91 %
41
2.2 %
4
0.2 %
2
0.1 %
20
1.1 %
2
0.1 %
4
0.2 %
13
0.7 %
2019
692
483
70 %
22
3.2 %
4
0.6 %
1
0.1 %
2
0.3 %
72
10 %
1
0.1 %
15
2.2 %
33
4.8 %
2018
633
359
57 %
28
4.4 %
7
1.1 %
4
0.6 %
25
3.9 %
24
3.8 %
19
3.0 %
99
16 %
2017
483
352
73 %
44
9.1 %
3
0.6 %
17
3.5 %
2
0.4 %
7
1.4 %
2016
36,199
35,897
99 %
25
0.1 %
3
0.0 %
1
0.0 %
30
0.1 %
50
0.1 %
6
0.0 %
2015
19,696
18,994
96 %
69
0.4 %
4
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
76
0.4 %
129
0.7 %
4
0.0 %
2014
16,726
15,547
93 %
80
0.5 %
7
0.0 %
21
0.1 %
9
0.1 %
376
2.2 %
352
2.1 %
17
0.1 %
2013
10,469
9,052
86 %
167
1.6 %
6
0.1 %
4
0.0 %
2
0.0 %
450
4.3 %
502
4.8 %
3
0.0 %
2012
37,888
37,293
98 %
117
0.3 %
5
0.0 %
15
0.0 %
2
0.0 %
70
0.2 %
82
0.2 %
2011
47,728
46,456
97 %
109
0.2 %
383
0.8 %
16
0.0 %
12
0.0 %
69
0.1 %
1
0.0 %
121
0.3 %
2010
82,966
81,197
98 %
143
0.2 %
56
0.1 %
47
0.1 %
21
0.0 %
372
0.4 %
2
0.0 %
390
0.5 %
2009
8,887
8,311
94 %
54
0.6 %
8
0.1 %
14
0.2 %
1
0.0 %
16
0.2 %
1
0.0 %
265
3.0 %
2008
96,551
96,103
100 %
53
0.1 %
12
0.0 %
84
0.1 %
51
0.1 %
14
0.0 %
2007
1,295
988
76 %
33
2.5 %
3
0.2 %
25
1.9 %
2
0.2 %
32
2.5 %
2006
4,885
4,439
91 %
24
0.5 %
58
1.2 %
10
0.2 %
10
0.2 %
29
0.6 %
12
0.2 %
2005
1,242
1,067
86 %
15
1.2 %
21
1.7 %
9
0.7 %
31
2.5 %
45
3.6 %
2
0.2 %
2004
188
38
20 %
2
1.1 %
68
36 %
80
43 %
Dateபேச்சுபயனர் பேச்சுவிக்சனரி பேச்சுபடிமப் பேச்சுமீடியாவிக்கி பேச்சுவார்ப்புரு பேச்சுஉதவி பேச்சுபகுப்பு பேச்சுTimedText talkModule talkGadget talkGadget definition talk
2022
23
0.1 %
15
0.0 %
2
0.0 %
2021
27
0.9 %
30
1.0 %
4
0.1 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2020
32
1.8 %
37
2.0 %
2
0.1 %
2
0.1 %
2019
32
4.6 %
22
3.2 %
1
0.1 %
1
0.1 %
3
0.4 %
2018
25
3.9 %
38
6.0 %
1
0.2 %
2
0.3 %
2
0.3 %
2017
24
5.0 %
31
6.4 %
1
0.2 %
1
0.2 %
1
0.2 %
2016
105
0.3 %
75
0.2 %
1
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
3
0.0 %
2015
158
0.8 %
236
1.2 %
3
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
7
0.0 %
10
0.1 %
2014
158
0.9 %
128
0.8 %
2
0.0 %
2
0.0 %
6
0.0 %
10
0.1 %
11
0.1 %
2013
98
0.9 %
166
1.6 %
5
0.0 %
4
0.0 %
10
0.1 %
2012
115
0.3 %
168
0.4 %
3
0.0 %
5
0.0 %
7
0.0 %
6
0.0 %
2011
227
0.5 %
276
0.6 %
10
0.0 %
1
0.0 %
4
0.0 %
20
0.0 %
23
0.0 %
2010
423
0.5 %
217
0.3 %
13
0.0 %
5
0.0 %
1
0.0 %
49
0.1 %
4
0.0 %
26
0.0 %
2009
128
1.4 %
77
0.9 %
3
0.0 %
1
0.0 %
4
0.0 %
4
0.0 %
2008
32
0.0 %
192
0.2 %
4
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
2007
71
5.5 %
141
11 %
2006
141
2.9 %
155
3.2 %
5
0.1 %
2
0.0 %
2005
19
1.5 %
29
2.3 %
2
0.2 %
2
0.2 %
2004