Wikiscan
ta.wiktionary.orgDateTotalArticleபயனர்விக்சனரிபடிமம்மீடியாவிக்கிவார்ப்புருஉதவிபகுப்புTimedTextModuleGadgetGadget definition
2022
812 h
601 h
74 %
10 h 16
1.3 %
8 h
1.0 %
5 m
0.0 %
2 h 19
0.3 %
5 m
0.0 %
1 h 20
0.2 %
14 h 55
1.8 %
2021
889 h
615 h
69 %
7 h 29
0.8 %
13 h 36
1.5 %
15 m
0.0 %
51 m
0.1 %
3 h 38
0.4 %
3 m
0.0 %
2 h 38
0.3 %
2 h 28
0.3 %
2020
813 h
585 h
72 %
8 h 54
1.1 %
12 h 48
1.6 %
10 m
0.0 %
49 m
0.1 %
3 h 56
0.5 %
11 m
0.0 %
42 m
0.1 %
59 m
0.1 %
2019
821 h
523 h
64 %
4 h 20
0.5 %
16 h 38
2.0 %
5 m
0.0 %
34 m
0.1 %
7 h 10
0.9 %
5 m
0.0 %
1 h 52
0.2 %
2 h 50
0.3 %
2018
1,246 h
1,017 h
82 %
9 h 52
0.8 %
21 h 48
1.7 %
26 m
0.0 %
5 h 41
0.5 %
8 h 30
0.7 %
4 h 46
0.4 %
9 h 59
0.8 %
2017
1,196 h
932 h
78 %
8 h 18
0.7 %
10 h 19
0.9 %
15 m
0.0 %
10 m
0.0 %
4 h 38
0.4 %
6 h 15
0.5 %
17 h 51
1.5 %
2016
3,087 h
2,888 h
94 %
7 h 36
0.2 %
12 h 35
0.4 %
15 m
0.0 %
46 m
0.0 %
12 h 06
0.4 %
19 h 07
0.6 %
5 h 31
0.2 %
2015
3,371 h
3,055 h
91 %
24 h
0.7 %
17 h 32
0.5 %
28 m
0.0 %
55 m
0.0 %
15 h 21
0.5 %
64 h
1.9 %
4 h 30
0.1 %
2014
1,782 h
1,453 h
82 %
57 h
3.2 %
17 h 37
1.0 %
4 h 05
0.2 %
3 h 05
0.2 %
27 h
1.5 %
3 m
0.0 %
34 h
1.9 %
8 h 47
0.5 %
2013
1,516 h
1,254 h
83 %
18 h 43
1.2 %
19 h 14
1.3 %
17 m
0.0 %
58 m
0.1 %
18 h 16
1.2 %
28 m
0.0 %
22 h 42
1.5 %
31 h
2.1 %
2012
4,075 h
3,804 h
93 %
22 h 56
0.6 %
20 h 10
0.5 %
1 h 38
0.0 %
3 h 08
0.1 %
17 h 44
0.4 %
6 m
0.0 %
23 h 59
0.6 %
2011
4,471 h
4,105 h
92 %
21 h 24
0.5 %
81 h
1.8 %
1 h 29
0.0 %
8 h 47
0.2 %
22 h 40
0.5 %
26 m
0.0 %
31 h
0.7 %
2010
6,165 h
5,526 h
90 %
32 h
0.5 %
88 h
1.4 %
3 h 48
0.1 %
2 h 58
0.0 %
76 h
1.2 %
1 h 57
0.0 %
39 h
0.6 %
2009
4,500 h
4,314 h
96 %
10 h 31
0.2 %
19 h 13
0.4 %
1 h 19
0.0 %
54 m
0.0 %
5 h 17
0.1 %
56 m
0.0 %
21 h 08
0.5 %
2008
1,829 h
1,704 h
93 %
16 h 03
0.9 %
15 h 14
0.8 %
5 h 11
0.3 %
38 m
0.0 %
7 h 08
0.4 %
25 m
0.0 %
1 h 14
0.1 %
2007
1,157 h
1,091 h
94 %
8 h 29
0.7 %
9 h 11
0.8 %
1 h 52
0.2 %
11 m
0.0 %
13 h 12
1.1 %
2006
1,289 h
1,217 h
94 %
3 h 09
0.2 %
12 h 31
1.0 %
22 m
0.0 %
2 h 29
0.2 %
5 h 42
0.4 %
10 m
0.0 %
12 m
0.0 %
2005
106 h
62 h
58 %
2 h 23
2.2 %
11 h 17
11 %
39 m
0.6 %
4 h 32
4.3 %
6 h 41
6.3 %
6 m
0.1 %
2004
11 h 02
10 h 07
92 %
10 m
1.5 %
31 m
4.8 %
13 m
2.0 %
Dateபேச்சுபயனர் பேச்சுவிக்சனரி பேச்சுபடிமப் பேச்சுமீடியாவிக்கி பேச்சுவார்ப்புரு பேச்சுஉதவி பேச்சுபகுப்பு பேச்சுTimedText talkModule talkGadget talkGadget definition talk
2022
3 h 17
0.4 %
6 h 06
0.8 %
4 h 57
0.6 %
10 m
0.0 %
43 m
0.1 %
2021
6 h 38
0.7 %
5 h 01
0.6 %
4 h 46
0.5 %
5 m
0.0 %
19 m
0.0 %
2020
4 h 27
0.5 %
6 h 42
0.8 %
40 m
0.1 %
40 m
0.1 %
22 m
0.0 %
5 m
0.0 %
2019
4 h 18
0.5 %
9 h 01
1.1 %
1 h 54
0.2 %
12 m
0.0 %
24 m
0.0 %
2018
3 h 09
0.3 %
6 h 24
0.5 %
49 m
0.1 %
17 m
0.0 %
1 h 57
0.2 %
36 m
0.0 %
2017
2 h 29
0.2 %
4 h 14
0.4 %
17 m
0.0 %
5 m
0.0 %
13 m
0.0 %
2016
11 h 46
0.4 %
12 h 14
0.4 %
1 h 22
0.0 %
22 m
0.0 %
5 m
0.0 %
30 m
0.0 %
2015
24 h
0.7 %
23 h 21
0.7 %
1 h 14
0.0 %
3 m
0.0 %
16 m
0.0 %
2 h 37
0.1 %
1 h 51
0.1 %
2014
30 h
1.7 %
38 h
2.2 %
1 h 06
0.1 %
3 h 09
0.2 %
2 h 11
0.1 %
2 h 21
0.1 %
2 h 51
0.2 %
2013
15 h 06
1.0 %
22 h 20
1.5 %
54 m
0.1 %
11 m
0.0 %
1 h 27
0.1 %
1 h 10
0.1 %
2012
19 h 02
0.5 %
44 h
1.1 %
31 m
0.0 %
51 m
0.0 %
2 h 09
0.1 %
1 h 23
0.0 %
2011
42 h
0.9 %
65 h
1.5 %
2 h 29
0.1 %
10 m
0.0 %
2 h 56
0.1 %
4 h 14
0.1 %
9 m
0.0 %
3 h 25
0.1 %
2010
101 h
1.7 %
113 h
1.8 %
41 h
0.7 %
1 h 11
0.0 %
41 m
0.0 %
14 h 38
0.2 %
57 m
0.0 %
5 h 08
0.1 %
2009
19 h 02
0.4 %
33 h
0.7 %
28 m
0.0 %
5 m
0.0 %
1 h 05
0.0 %
14 m
0.0 %
2008
5 h 55
0.3 %
13 h 30
0.7 %
28 m
0.0 %
10 m
0.0 %
22 m
0.0 %
42 m
0.0 %
16 m
0.0 %
2007
6 h 31
0.6 %
10 h 21
0.9 %
9 m
0.0 %
2006
12 h 49
1.0 %
18 h 11
1.4 %
1 h 41
0.1 %
34 m
0.0 %
2005
6 h 52
6.5 %
7 h 50
7.4 %
16 m
0.3 %
20 m
0.3 %
2004