Wikiscan
ta.wiktionary.orgDateTotalArticleபயனர்விக்சனரிபடிமம்மீடியாவிக்கிவார்ப்புருஉதவிபகுப்புTimedTextModuleGadgetGadget definition
2022
522
489
94 %
7
1.3 %
9
1.7 %
1
0.2 %
3
0.6 %
2021
1,201
1,143
95 %
12
1.0 %
12
1.0 %
3
0.2 %
1
0.1 %
5
0.4 %
9
0.7 %
1
0.1 %
2020
1,206
1,141
95 %
3
0.2 %
3
0.2 %
2
0.2 %
19
1.6 %
2
0.2 %
2
0.2 %
14
1.2 %
2019
1,099
902
82 %
20
1.8 %
11
1.0 %
1
0.1 %
2
0.2 %
45
4.1 %
1
0.1 %
3
0.3 %
32
2.9 %
2018
710
554
78 %
7
1.0 %
10
1.4 %
4
0.6 %
44
6.2 %
3
0.4 %
74
10 %
2017
608
319
52 %
5
0.8 %
10
1.6 %
3
0.5 %
39
6.4 %
2
0.3 %
226
37 %
2016
467
277
59 %
4
0.9 %
1
0.2 %
1
0.2 %
107
23 %
3
0.6 %
63
13 %
2015
471
374
79 %
1
0.2 %
7
1.5 %
1
0.2 %
1
0.2 %
16
3.4 %
1
0.2 %
60
13 %
2014
322
156
48 %
9
2.8 %
6
1.9 %
28
8.7 %
104
32 %
2013
721
300
42 %
18
2.5 %
32
4.4 %
4
0.6 %
345
48 %
2012
454
372
82 %
3
0.7 %
24
5.3 %
2
0.4 %
15
3.3 %
1
0.2 %
2011
800
687
86 %
6
0.8 %
49
6.1 %
2
0.3 %
6
0.8 %
2010
742
554
75 %
5
0.7 %
60
8.1 %
45
6.1 %
3
0.4 %
1
0.1 %
2009
749
666
89 %
20
2.7 %
10
1.3 %
5
0.7 %
1
0.1 %
2008
388
321
83 %
4
1.0 %
43
11 %
7
1.8 %
2
0.5 %
1
0.3 %
2007
294
251
85 %
2
0.7 %
16
5.4 %
16
5.4 %
2006
1,146
1,057
92 %
4
0.3 %
17
1.5 %
41
3.6 %
2005
200
166
83 %
2
1.0 %
4
2.0 %
4
2.0 %
2004
51
47
92 %
1
2.0 %
1
2.0 %
2
3.9 %
Dateபேச்சுபயனர் பேச்சுவிக்சனரி பேச்சுபடிமப் பேச்சுமீடியாவிக்கி பேச்சுவார்ப்புரு பேச்சுஉதவி பேச்சுபகுப்பு பேச்சுTimedText talkModule talkGadget talkGadget definition talk
2022
10
1.9 %
2
0.4 %
1
0.2 %
2021
10
0.8 %
3
0.2 %
2
0.2 %
2020
18
1.5 %
1
0.1 %
1
0.1 %
2019
11
1.0 %
69
6.3 %
1
0.1 %
1
0.1 %
2018
12
1.7 %
2
0.3 %
2017
3
0.5 %
1
0.2 %
2016
9
1.9 %
2
0.4 %
2015
8
1.7 %
1
0.2 %
1
0.2 %
2014
11
3.4 %
4
1.2 %
1
0.3 %
3
0.9 %
2013
15
2.1 %
6
0.8 %
1
0.1 %
2012
31
6.8 %
6
1.3 %
2011
36
4.5 %
10
1.3 %
2
0.3 %
1
0.1 %
1
0.1 %
2010
52
7.0 %
5
0.7 %
11
1.5 %
1
0.1 %
1
0.1 %
1
0.1 %
3
0.4 %
2009
35
4.7 %
11
1.5 %
1
0.1 %
2008
8
2.1 %
1
0.3 %
1
0.3 %
2007
8
2.7 %
1
0.3 %
2006
10
0.9 %
16
1.4 %
1
0.1 %
2005
22
11 %
1
0.5 %
1
0.5 %
2004