Wikiscan
ta.wiktionary.orgDateTotalArticleபயனர்விக்சனரிபடிமம்மீடியாவிக்கிவார்ப்புருஉதவிபகுப்புModuleGadgetGadget definition
2021
9,070
8,512
94 %
110
1.2 %
62
0.7 %
9
0.1 %
98
1.1 %
29
0.3 %
38
0.4 %
2020
11,813
11,135
94 %
152
1.3 %
88
0.7 %
19
0.2 %
145
1.2 %
3
0.0 %
11
0.1 %
57
0.5 %
2019
7,867
7,228
92 %
66
0.8 %
206
2.6 %
7
0.1 %
69
0.9 %
46
0.6 %
9
0.1 %
2018
6,923
5,768
83 %
227
3.3 %
237
3.4 %
92
1.3 %
103
1.5 %
142
2.1 %
141
2.0 %
2017
2,531
2,185
86 %
109
4.3 %
53
2.1 %
3
0.1 %
37
1.5 %
13
0.5 %
2016
48,317
47,437
98 %
144
0.3 %
109
0.2 %
1
0.0 %
13
0.0 %
69
0.1 %
79
0.2 %
11
0.0 %
2015
34,419
32,225
94 %
485
1.4 %
162
0.5 %
6
0.0 %
14
0.0 %
296
0.9 %
269
0.8 %
1
0.0 %
2014
40,622
36,350
89 %
1,053
2.6 %
179
0.4 %
159
0.4 %
52
0.1 %
754
1.9 %
1
0.0 %
824
2.0 %
13
0.0 %
2013
33,084
30,505
92 %
255
0.8 %
295
0.9 %
5
0.0 %
15
0.0 %
674
2.0 %
12
0.0 %
691
2.1 %
2012
62,731
60,513
96 %
338
0.5 %
254
0.4 %
19
0.0 %
38
0.1 %
315
0.5 %
3
0.0 %
255
0.4 %
2011
44,198
39,891
90 %
284
0.6 %
1,367
3.1 %
15
0.0 %
104
0.2 %
368
0.8 %
6
0.0 %
362
0.8 %
2010
44,516
36,655
82 %
439
1.0 %
1,265
2.8 %
54
0.1 %
47
0.1 %
1,408
3.2 %
29
0.1 %
882
2.0 %
2009
23,482
21,734
93 %
120
0.5 %
276
1.2 %
15
0.1 %
13
0.1 %
79
0.3 %
9
0.0 %
553
2.4 %
2008
3,759
2,753
73 %
151
4.0 %
200
5.3 %
84
2.2 %
11
0.3 %
131
3.5 %
3
0.1 %
19
0.5 %
2007
2,794
2,039
73 %
102
3.7 %
102
3.7 %
25
0.9 %
3
0.1 %
181
6.5 %
2006
8,268
7,345
89 %
55
0.7 %
184
2.2 %
10
0.1 %
46
0.6 %
59
0.7 %
5
0.1 %
14
0.2 %
2005
1,922
1,358
71 %
30
1.6 %
143
7.4 %
9
0.5 %
87
4.5 %
100
5.2 %
2
0.1 %
2004
78
76
97 %
1
1.3 %
1
1.3 %
Dateபேச்சுபயனர் பேச்சுவிக்சனரி பேச்சுபடிமப் பேச்சுமீடியாவிக்கி பேச்சுவார்ப்புரு பேச்சுஉதவி பேச்சுபகுப்பு பேச்சுModule talkGadget talkGadget definition talk
2021
138
1.5 %
47
0.5 %
26
0.3 %
1
0.0 %
2020
49
0.4 %
130
1.1 %
9
0.1 %
9
0.1 %
5
0.0 %
1
0.0 %
2019
62
0.8 %
131
1.7 %
32
0.4 %
2
0.0 %
9
0.1 %
2018
37
0.5 %
117
1.7 %
18
0.3 %
4
0.1 %
24
0.3 %
13
0.2 %
2017
50
2.0 %
66
2.6 %
4
0.2 %
2
0.1 %
9
0.4 %
2016
219
0.5 %
194
0.4 %
22
0.0 %
8
0.0 %
1
0.0 %
9
0.0 %
2015
420
1.2 %
443
1.3 %
17
0.0 %
1
0.0 %
5
0.0 %
40
0.1 %
34
0.1 %
2014
485
1.2 %
573
1.4 %
15
0.0 %
43
0.1 %
26
0.1 %
50
0.1 %
44
0.1 %
2013
226
0.7 %
333
1.0 %
15
0.0 %
1
0.0 %
28
0.1 %
29
0.1 %
2012
296
0.5 %
620
1.0 %
9
0.0 %
7
0.0 %
40
0.1 %
24
0.0 %
2011
620
1.4 %
958
2.2 %
48
0.1 %
1
0.0 %
39
0.1 %
67
0.2 %
4
0.0 %
63
0.1 %
2010
1,371
3.1 %
1,497
3.4 %
556
1.2 %
12
0.0 %
11
0.0 %
208
0.5 %
13
0.0 %
69
0.2 %
2009
213
0.9 %
448
1.9 %
7
0.0 %
1
0.0 %
10
0.0 %
4
0.0 %
2008
79
2.1 %
298
7.9 %
14
0.4 %
2
0.1 %
4
0.1 %
8
0.2 %
2
0.1 %
2007
121
4.3 %
220
7.9 %
1
0.0 %
2006
247
3.0 %
271
3.3 %
25
0.3 %
7
0.1 %
2005
79
4.1 %
105
5.5 %
4
0.2 %
5
0.3 %
2004