Wikiscan
ta.wiktionary.orgDateTotalArticleபயனர்விக்சனரிபடிமம்மீடியாவிக்கிவார்ப்புருஉதவிபகுப்புTimedTextModuleGadgetGadget definition
2023
756
529
70 %
12
1.6 %
123
16 %
7
0.9 %
1
0.1 %
5
0.7 %
6
0.8 %
2022
63,261
62,288
98 %
226
0.4 %
143
0.2 %
1
0.0 %
3
0.0 %
48
0.1 %
4
0.0 %
36
0.1 %
175
0.3 %
2021
13,310
12,315
93 %
217
1.6 %
190
1.4 %
3
0.0 %
17
0.1 %
163
1.2 %
2
0.0 %
51
0.4 %
40
0.3 %
2020
13,171
12,337
94 %
156
1.2 %
179
1.4 %
2
0.0 %
19
0.1 %
165
1.3 %
5
0.0 %
13
0.1 %
71
0.5 %
2019
68,014
67,102
99 %
88
0.1 %
278
0.4 %
1
0.0 %
9
0.0 %
112
0.2 %
1
0.0 %
49
0.1 %
41
0.1 %
2018
176,535
175,140
99 %
246
0.1 %
317
0.2 %
4
0.0 %
92
0.1 %
149
0.1 %
145
0.1 %
215
0.1 %
2017
136,253
135,239
99 %
119
0.1 %
142
0.1 %
3
0.0 %
3
0.0 %
82
0.1 %
295
0.2 %
226
0.2 %
2016
109,702
108,372
99 %
149
0.1 %
181
0.2 %
3
0.0 %
13
0.0 %
176
0.2 %
269
0.2 %
74
0.1 %
2015
125,971
120,892
96 %
495
0.4 %
254
0.2 %
7
0.0 %
15
0.0 %
967
0.8 %
1,014
0.8 %
61
0.0 %
2014
53,617
48,550
91 %
873
1.6 %
253
0.5 %
159
0.3 %
52
0.1 %
782
1.5 %
1
0.0 %
1,570
2.9 %
117
0.2 %
2013
49,624
45,397
91 %
485
1.0 %
356
0.7 %
5
0.0 %
15
0.0 %
1,082
2.2 %
12
0.0 %
1,269
2.6 %
345
0.7 %
2012
109,434
106,889
98 %
369
0.3 %
297
0.3 %
21
0.0 %
45
0.0 %
331
0.3 %
3
0.0 %
438
0.4 %
2011
146,117
141,389
97 %
304
0.2 %
1,436
1.0 %
17
0.0 %
104
0.1 %
377
0.3 %
6
0.0 %
594
0.4 %
2010
546,825
538,333
98 %
469
0.1 %
1,404
0.3 %
54
0.0 %
47
0.0 %
1,525
0.3 %
33
0.0 %
1,127
0.2 %
2009
165,209
163,342
99 %
149
0.1 %
297
0.2 %
15
0.0 %
13
0.0 %
89
0.1 %
14
0.0 %
560
0.3 %
2008
145,378
144,253
99 %
197
0.1 %
245
0.2 %
84
0.1 %
11
0.0 %
138
0.1 %
5
0.0 %
20
0.0 %
2007
15,427
14,614
95 %
114
0.7 %
120
0.8 %
25
0.2 %
3
0.0 %
197
1.3 %
2006
25,225
24,201
96 %
60
0.2 %
204
0.8 %
10
0.0 %
53
0.2 %
100
0.4 %
5
0.0 %
14
0.1 %
2005
2,233
1,524
68 %
32
1.4 %
147
6.6 %
9
0.4 %
198
8.9 %
104
4.7 %
2
0.1 %
2004
346
123
36 %
2
0.6 %
141
41 %
80
23 %
Dateபேச்சுபயனர் பேச்சுவிக்சனரி பேச்சுபடிமப் பேச்சுமீடியாவிக்கி பேச்சுவார்ப்புரு பேச்சுஉதவி பேச்சுபகுப்பு பேச்சுTimedText talkModule talkGadget talkGadget definition talk
2023
6
0.8 %
67
8.9 %
2022
88
0.1 %
169
0.3 %
61
0.1 %
8
0.0 %
11
0.0 %
2021
163
1.2 %
79
0.6 %
64
0.5 %
1
0.0 %
5
0.0 %
2020
67
0.5 %
132
1.0 %
10
0.1 %
9
0.1 %
5
0.0 %
1
0.0 %
2019
73
0.1 %
215
0.3 %
33
0.0 %
3
0.0 %
9
0.0 %
2018
49
0.0 %
119
0.1 %
18
0.0 %
4
0.0 %
24
0.0 %
13
0.0 %
2017
53
0.0 %
76
0.1 %
4
0.0 %
2
0.0 %
9
0.0 %
2016
228
0.2 %
196
0.2 %
22
0.0 %
8
0.0 %
1
0.0 %
9
0.0 %
2015
428
0.3 %
1,739
1.4 %
18
0.0 %
1
0.0 %
5
0.0 %
40
0.0 %
34
0.0 %
2014
494
0.9 %
579
1.1 %
15
0.0 %
44
0.1 %
33
0.1 %
50
0.1 %
44
0.1 %
2013
241
0.5 %
344
0.7 %
16
0.0 %
1
0.0 %
28
0.1 %
28
0.1 %
2012
328
0.3 %
631
0.6 %
9
0.0 %
9
0.0 %
40
0.0 %
24
0.0 %
2011
656
0.4 %
1,007
0.7 %
50
0.0 %
2
0.0 %
39
0.0 %
67
0.0 %
4
0.0 %
64
0.0 %
2010
1,421
0.3 %
1,513
0.3 %
574
0.1 %
13
0.0 %
11
0.0 %
209
0.0 %
15
0.0 %
77
0.0 %
2009
248
0.2 %
459
0.3 %
8
0.0 %
1
0.0 %
10
0.0 %
4
0.0 %
2008
87
0.1 %
307
0.2 %
15
0.0 %
2
0.0 %
4
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
2007
129
0.8 %
224
1.5 %
1
0.0 %
2006
257
1.0 %
288
1.1 %
26
0.1 %
7
0.0 %
2005
101
4.5 %
106
4.7 %
5
0.2 %
5
0.2 %
2004