Wikiscan
ta.wiktionary.orgDateTotalArticleபயனர்விக்சனரிபடிமம்மீடியாவிக்கிவார்ப்புருஉதவிபகுப்புTimedTextModuleGadgetGadget definition
2022
31,129
31,073
100 %
4
0.0 %
42
0.1 %
2021
117
31
26 %
1
0.9 %
83
71 %
2020
182
100
55 %
2
1.1 %
78
43 %
1
0.5 %
2019
59,065
58,989
100 %
2
0.0 %
59
0.1 %
2018
168,908
168,825
100 %
12
0.0 %
69
0.0 %
2
0.0 %
2017
133,135
132,756
100 %
5
0.0 %
79
0.1 %
6
0.0 %
280
0.2 %
2016
60,924
60,660
100 %
1
0.0 %
72
0.1 %
1
0.0 %
187
0.3 %
2015
91,140
88,294
97 %
24
0.0 %
86
0.1 %
686
0.8 %
744
0.8 %
2014
12,898
12,069
94 %
7
0.1 %
68
0.5 %
748
5.8 %
2013
15,832
14,592
92 %
237
1.5 %
43
0.3 %
378
2.4 %
577
3.6 %
2012
46,253
46,008
99 %
28
0.1 %
18
0.0 %
8
0.0 %
1
0.0 %
182
0.4 %
2011
101,121
100,816
100 %
14
0.0 %
17
0.0 %
3
0.0 %
232
0.2 %
2010
501,573
501,162
100 %
25
0.0 %
47
0.0 %
72
0.0 %
1
0.0 %
244
0.0 %
2009
140,979
140,942
100 %
30
0.0 %
1
0.0 %
6
0.0 %
2008
141,233
141,181
100 %
42
0.0 %
2
0.0 %
2007
12,339
12,324
100 %
10
0.1 %
2
0.0 %
2006
15,812
15,802
100 %
1
0.0 %
1
0.0 %
7
0.0 %
2005
112
112
100 %
2004
217
140
65 %
77
35 %
Dateபேச்சுபயனர் பேச்சுவிக்சனரி பேச்சுபடிமப் பேச்சுமீடியாவிக்கி பேச்சுவார்ப்புரு பேச்சுஉதவி பேச்சுபகுப்பு பேச்சுTimedText talkModule talkGadget talkGadget definition talk
2022
1
0.0 %
9
0.0 %
2021
1
0.9 %
1
0.9 %
2020
1
0.5 %
2019
15
0.0 %
2018
2017
9
0.0 %
2016
3
0.0 %
2015
1,306
1.4 %
2014
2
0.0 %
4
0.0 %
2013
5
0.0 %
2012
1
0.0 %
5
0.0 %
2
0.0 %
2011
39
0.0 %
2010
3
0.0 %
11
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
5
0.0 %
2009
2008
8
0.0 %
2007
3
0.0 %
2006
1
0.0 %
2005
2004